PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY NA MIESIĄC LUTY

PLAN PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 3 – LETNICH NA MIESIĄC LUTY

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

TEMAT KOMPLEKSOWY: IDZIEMY NA SANKI !

ZADANIA:

 • Poznanie z różnymi sportami zimowymi;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie zimy;
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie  w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: CZYSTE I ZDROWE PRZEDSZKOLAKI

ZADANIA:

 • Wdrażanie do dbałości o higienę;
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz  podczas różnorodnych zabaw;
 • Nabywanie świadomości znaczenia higieny i zdrowego odżywiania dla zdrowia;

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWYJESTEM SAMODZIELNY

ZADANIA:

 • Kształtowanie nawyków higienicznych;
 • Kształtowanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku wokół siebie;
 • Utrwalanie i przestrzeganie zasad zawartych w kontrakcie dobrego zachowania;

 

TEMAT KOMPLEKSOWYBAJKI, BAŚNIE I BAJECZKI

ZADANIA:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i poleceń nauczyciela;
 • Rozwijanie mowy, wdrażanie do swobodnych wypowiedzi;
 • Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się wobec obcych osób;
 • Rozróżnianie dobrych i złych zachowań postaci z bajek i w codziennym życiu;