Informacja dla rodziców dzieci 5-letnich !!!      /Grupa III, IV, VIII/

PRZYJACIELE  ZIPPIEGO

W bieżącym roku szkolnym zostanie przeprowadzony wśród dzieci 5-letnich program profilaktyczny Przyjaciele Zippiego.  Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-8 lat i ma na celu wyposażenie dzieci w podstawowe kompetencje emocjonalno – społeczne, tak aby dziecko potrafiło radzić sobie z trudnościami, ze zmianą, starą, rozwiązywać konflikty i właściwie zarządzać swoimi emocjami. Program promuje odporność psychiczną małych dzieci.

Założenia programu:

  W wielu społeczeństwach ignoruje się potrzeby emocjonalne dzieci, bardziej zwracając uwagę na osiągnięcia w nauce. Jednak badania naukowe wskazują, że umiejętności akademickie mają niewielki wpływ na zdolność dziecka do konstruktywnego radzenia sobie z frustracjami i wyzwaniami szybko zmieniającego się otoczenia, czy do tworzenia trwałych związków oraz prowadzenia szczęśliwego, satysfakcjonującego życia.

Program Przyjaciele Zippiego jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami – rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre mają stosunki z innymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami jest kluczowe dla ich myślenia o sobie i o innych. Innymi słowy, radzenie sobie, czyli postępowanie w różnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest istotą myślenia przez dziecko o własnym powodzeniu i źródłem jego samopoczucia. Program koncentruje się na uczeniu takich sposobów radzenia sobie z trudnościami, które zachęcają dzieci do pomagania innym. Wzajemna pomoc, szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni (empatia) oraz współpraca, są kluczowe dla filozofii programu. Zakłada się, że najważniejsze czynniki chroniące w tym programie to rozwój kompetencji psychologicznych i społecznych, budowanie pozytywnej samooceny, poczucia własnej wartości, poczucia sprawczości („ja umiem”, „ja potrafię”). Istotnym czynnikiem chroniącym jest również wspierające, bezpieczne środowisko przedszkola i szkoły, wysokie kompetencje wychowawcze i umiejętności psychologiczne nauczycieli, a także dobra współpraca z rodzicami.

Program realizowany jest w Polsce od 14 lat, jest programem międzynarodowym, prowadzonym na całym świecie przez fundację Partnership for Children. W Polsce jest oferowany na podstawie licencji przez Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Program jest dostępny w całym kraju, dzięki współpracy z trenerami i regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli. Program jest poddawany wszechstronnej ewaluacji i jest na liście programów profilaktycznych rekomendowanych w oświacie.

Informacje na temat programu są dostępne na stronach:

Źródło: Nerwińska E., Przyjaciele Zippiego (w:) Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016

Opis zajęć: 

Program to 24 spotkania, prowadzony od stycznia 2021 do czerwca 2021, zajęcia są o stałej porze w czasie pobytu dzieci w przedszkolu. Na program składa się 6 części tematycznych (po 4 spotkania w każdej części):

 • uczucia,
 • komunikacja,
 • przyjaźń,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • przeżywanie zmiany i straty,
 • radzenie sobie z trudnościami.

Kanwą każdej części jest czytane przez nauczyciela i wzbogacone ilustracjami opowiadanie, do którego odwołujemy się w trakcie ćwiczeń i zabaw podczas 4 spotkań. Bohaterowie opowiadań to grupa przyjaciół, którzy przeżywają różne przygody, które mogą przytrafić się każdemu dziecku. Na przykładzie tych sytuacji nauczyciel rozmawia z dziećmi, omawiając różne zachowania i możliwości działania. W trakcie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia, rysują, odtwarzają scenki i wymyślają różne sposoby poradzenia sobie z trudnościami, jakie je spotykają.

Spotkania mają jednolitą strukturę – rozpoczynają się od omówienia i przypomnienia zasad, jakie obowiązują w czasie zajęć. Dzieci po wysłuchaniu opowiadania wykonują ćwiczenia, które mają im pomóc zrozumieć i przyswoić treści omawiane przy poszczególnych tematach. Każde spotkanie kończy się podsumowaniem, podczas, którego każdemu dziecku jest zadawane pytanie, czy spotkanie mu się podobało i jak się czuło w trakcie zajęć.

Istotą zajęć w programie Przyjaciele Zippiego jest podmiotowe traktowanie dzieci. Dajemy im prawo do milczenia, kiedy nie chcą rozmawiać na jakiś temat, i pytamy o ich zdanie, opinie i pomysły. Ważnym zadaniem nauczyciela jest stworzenie klimatu zaufania i szacunku, tworzenie bezpiecznych sytuacji, aby dzieci mogły wypowiadać się na istotne dla nich tematy.

Poprzez słuchanie opowiadań o przygodach bohaterów programu, rozmowy, ćwiczenia, gry i zabawy – dzieci uczą się jak:

 • rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych,
 • wypowiadać się i uważnie słuchać,
 • prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń,
 • radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
 • mówić „przepraszam” i rozwiązywać konflikty,
 • radzić sobie ze zmianą i stratą, m.in. ze śmiercią,
 • odnaleźć się w nowej sytuacji i radzić sobie z trudnościami.

Ważnym elementem programu jest udział rodziców, w formie realizowania zadań domowych. Rodzice po danej części zajęć otrzymają materiały z instrukcją do pracy z dzieckiem w domu, aby utrwalać treści zajęć. Rozmowa dziecka z rodzicem na w/w tematy ma kluczowe znaczenie w realizacji założeń programu. Program wymaga pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach.

Pakiet materiałów oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu jest finansowany przez Urząd Miasta. Przedszkole w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień pozyskuje dotację w ramach konkursu i dzięki temu może otrzymać środki finansowe, które przeznacza na ten cel.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do realizacji programu. Koordynatorem całości programu w placówce jest p. Marta Morawska – psycholog PP9.

W grupie V zajęcia prowadzi p. Wioleta Konopka – Gutowska, w grupie VII – p. Anna Gocłowska, w grupie III – p. Marta Morawska, we współpracy z wychowawcami grup.

                                                                                                                                                                                                                                                              Przygotowała: Marta Morawska – psycholog PP9

 

 

AKADEMIA RODZICA

Drodzy Rodzice,

z uwagi na sytuację epidemiczną realizacja warsztatów z ramach Akademii Rodzica, które organizowałam, by wspierać Was w rozwijaniu kompetencji wychowawczych jest niemożliwa. Proponuję zatem „zdalne” rozwijanie umiejętności rodzicielskich. Polecam Państwu książkę, której treść realizowałam podczas warsztatów:

„Jak mówić żeby maluchy nas słuchały” to kompendium wiedzy dotyczącej wychowania dzieci w wieku 2-7 lat, autorki: Joanna Faber (córka Adele) i Julie King.

Polecam tę książkę, a jeśli ktoś z Państwa woli przekaz wirtualny to zamieszczam poniżej link; to przykład źródła, gdzie można poznawać treść książki w odcinkach:

https://www.youtube.com/watch?v=ReS7MsrJ1Jk&ab_channel=NusiaiMamusia

Marta Morawska – psycholog  PP9