Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży przy ul. B. Prusa 11A powołane decyzją Wojewody Łomżyńskiego z dnia 4 września 1981r. rozpoczęło funkcjonowanie z dniem 15 września 1981r. W latach 1981 - 1991 przedszkole zapewniało opiekę dzieciom 3-6 letnim w sześciu oddziałach. Pracowało wówczas 12 nauczycielek.

W latach 1991-2010 do przedszkola uczęszczały dzieci 6-letnie do oddziałów 5-godzinnych.

01.06.2001 r. - przedszkole obchodziło swój 20 jubileusz. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i wielu innych szacownych gości uczestniczyło we wspólnej zabawie, znakomicie przygotowanej przez personel i małych gospodarzy. Były między innymi wierszyki i piosenki, polka, krakowiak, trojak i mazur, wystawa i aukcja sztuki dziecięcej, loteria fantowa, słodki "bufet" i oczywiście, kilka urodzinowych tortów. Przez 20 lat mury przedszkola opuściło około 1200 absolwentów.
    Pierwszym organizatorem i dyrektorem przedszkola była pani Zenobia Misiejuk, potem pani Jadwiga Bednarczyk a następnie pani Janina Falkowska.

W latach 2002-2006 staraniem personelu i rodziców funkcjonowała w przedszkolu Izba Regionalna Kurpi .W latach 1999-2004 przedszkole wydawało gazetkę "Przedszkole na górce". Ukazało się 29 numerów. Pismo zawierało niezbędne dla dorosłych informacje, ciekawostki z przedszkolnego życia, a także utwory literackie i prace plastyczne dzieci.

Od 1 września 2004 do naszego przedszkola przyłączone zostało Przedszkole Publiczne nr 3.

Od 1 września 2004 dwie grupy w przedszkolu wyposażone są w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym

W czerwcu 2006 roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia. 2 czerwca z tej okazji w przedszkolu nastąpiło otwarcie sali do terapii w zakresie Integracji Sensorycznej.
W ciągu 25 lat mury przedszkola opuściło około 1600 absolwentów.
W roku szkolnym 2009-2010 przedszkole wzbogaciło się o strój zajączka - logo naszego przedszkola.

W latach 2006 - 2010 przedszkole nasze organizowało tzw. ZUCHOLANDIĘ.
Były to spotkania dzieci i zuchów z różnych środowisk , najczęściej z przedszkoli i szkół łomżyńskich , zuchów z przedszkola z Zambrowa, a także młodzieży z Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej z Łomży, harcerzy z Podgórza i Rosochatego Kościelnego oraz dzieci z Czeczenii z Ośrodka w Czerwonym Borze. Celem Zucholandii było propagowanie zdrowej aktywności ruchowej, zachęcenie dzieci do dbania o zdrowie i sprawność fizyczną, poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, znajomość instytucji niosących pomoc , wyrabianie umiejętności społecznych /m. in. współdziałania/, budowanie systemu wartości, a więc wychowywanie dzieci tak, żeby wiedziały co jest dobre, a co złe. Były to niezapomniane spotkania integrujące dzieci i zuchów z różnych środowisk, dające wiele atrakcyjnych i ciekawych przeżyć.

Od listopada 2006r. uroczyście obchodzimy "Narodowe Święto Niepodległości". Dzieci prezentują rodzicom i gościom montaż słowno-muzyczny, a potem wspólnie ze swoimi bliskimi uczestniczą w patriotycznych zabawach, zwiedzają okolicznościowe wystawy, śpiewają pieśni patriotyczne, poznają tradycje narodowe, wykonują flagi lub kotyliony. Podsumowaniem wspólnie spędzonego popołudnia jest degustacja grochówki przygotowanej przez panie z naszej kuchni.

26 sierpnia 2008 roku przedszkole nasze zostało wyposażone w tablicę interaktywną, będącą nowoczesnym środkiem dydaktycznym, znakomicie wspomagającym edukację przedszkolną. Nauczycielki za pomocą tablicy wykorzystują wartościowe programy edukacyjne do rozwoju mowy, edukacji matematycznej i przyrodniczej, przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania. 
W roku 2020 w placówce odbył się remont. Wymienione zostały instalacje elektryczne i hydrauliczne, budynek został ocieplony, wykonano nową elewację. Wyremontowano 2 łazienki, wymieniono podłogę w 5 salach, dostosowano budynek do wymogów p/poż.Powrót na górę strony